obchodní společnost města Krnova – Krnovské vodovody a kanalizace s.r.o., Maxima Gorkého 816/11, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov

najdete nás na facebooku

dsc09006Vodovod

Město Krnov je zásobováno cca 24 tis. obyvatel  pitnou vodou a to ze dvou zdrojů podzemní vody, a to z prameniště Kostelec a Zlatá Opavice.

Zdroj Krnov-Kostelec slouží i k zásobování obce Brantice pitnou vodou.

Voda z obou zdrojů je čerpána pomocí 5 čerpacích stanic do 8 vodojemů o celkové kapacitě 5745 m.

Kvalita surové i upravené vody je pravidelně sledována v souladu se zákonem o zdraví lidu vlastní i nezávislou akreditovanou laboratoří pravidelně na obou zdrojích i na různých místech vodovodní sítě. Kontrola je prováděna Krajskou hygienickou stanicí.

Ve zdroji Kostelec je voda čerpána ze 6 nově vybudovaných vrtů do sběrného objektu , přes aerační věž, kde dochází k odstraňování radonu. Před distribucí do sítě je voda desinfikována plynným chlorem.

Podzemní surová voda ve zdroji Zlatá Opavice vyžaduje úpravu z důvodu vyššího obsahu manganu.

Mangan je ze surové vody odstraňován technologií sestávající z aeračních věží, zařízení na dávkování vápna, filtračním zařízením a následnou chlorací.

V zájmu ochrany podzemní vody jsou vyhlášena ochranná pásma vodního zdroje, je prováděno systematické monitorování podzemních vod v celém jímacím území vodních zdrojů.

Ve městě Krnov je vybudován vodovodní systém, který zásobuje pitnou vodou celé území města Krnov včetně částí Chomýž , Krásné Loučky a Ježník.

 

Celé území zásobované vodovodem města Krnova leží ve výškově značně členitém terénu . Území zásobované vodovodem Krnov leží v nadmořských výškách od 304 m n.m. až po výšky 450 m n.m.

Provoz celého vodovodu sleduje centrální dispečink vodovodu Krnov .

Zdrojem vody celého vodovodního systému je prameniště Kostelec o kapacitě 29,5 l/s a prameniště Zlatá Opavice o kapacitě 80 l/s. Voda z jímacího území Kostelec je upravována pouze provzdušněním na aeračních věžích a potom je již dopravována do spotřebiště. Voda z prameniště Zlatá Opavice je upravována v úpravně vody Zlatá Opavice o kapacitě až 110 l/s a následně čerpána do spotřebiště.

img_1516Zdroje vody vodovodu Krnov

Celý systém zásobování pitnou vodou má dva zdroje podzemní vody. Je to prameniště Kostelec a prameniště Zlatá Opavice . Oba zdroje vody jsou dostatečně kapacitní i pro zásobování města ve výhledu (viz . generel vodovodu  a PRVKUK Moravskoslezského kraje). Jedná se o zdroje podzemní vody (studny).

  • Prameniště Kostelec tvoří skupina 12 vrtaných studní. Pro zásobování pitnou vodou jsou v současné době užívány studny vrt PV.3 , vrt PV.4 , vrt PV.7, vrt PV.10, vrt V. a vrt VII. Současná kapacita prameniště Kostelec je 29,5 l/s.
  • Prameniště Zlatá Opavice je vzhledem ke své kapacitě prioritním zdrojem celého vodovodu Krnov. Jedná se o zdroj podzemní vody .

 

Voda pro úpravnu vody je jímána v prameništi Zlatá Opavice, kde je využíváno 11 vrtů. Jedná se o studny JS 8 , JS 7, JS 6A ,V 2 , V 1A , H 1 , SJ 3, SJ 2A, SJ 1, ZO-1 a ZO-2.

Prameniště pracuje spolehlivě již řadu let s využitelnou celkovou vydatností 92 l/s  a možným krátkodobým přetížením až na 110 l/s.

Úpravna vody Krnov – Zlatá Opavice má   klíčové  postavení v dodávce  upravené pitné vody. Výkon úpravny vody je navržen na provoz v rozsahu  40 – 90  l/s s možným krátkodobým přetížením na 110 l/s v případě poruchy druhého zdroje pitné vody vodovodu  Krnov .

Technologie úpravy vody je jednoduchá a reaguje na kvalitu surové vody. Technologie úpravy vody sestává z aerace surové vody, alkalizace aerované vody vápenným mlékem, chlorace před filtry, filtrace, akumulace upravené vody a čerpání do  vodojemu Bezručův vrch.

Kanalizace

Město Krnov má vybudovanou systematickou kanalizaci jednotné stokové soustavy.

Kanalizační síť má v současnosti délku více než 70 km a slouží k odvodu odpadních vod od téměř 97 % obyvatelstva.

dsc02241Městská čistírna odpadních vod v Krnově byla uvedena do  provozu v roce 1974, rekonstruována byla v  letech 2010-2011, prošla rekonstrukcí a intenzifikací, tato největší investiční akce města za posledních několik let stála 191 milion korun a finančně ji podpořila Evropská unie, když z Operačního programu Životní prostředí Krnov získal 123 milionů korun, Státní fond životního prostředí přispěl dalšími sedmi miliony. Účelem rekonstrukce bylo zintenzivnění procesu čištění, zvýšení kapacity zařízení a snížení zbytkového znečištění odpadních vod vypouštěných do řeky Opavy. Realizací akce tak má Krnov i do budoucna zaručeno splnění předepsaných ukazatelů zbytkového znečištění odpadních vod

Jedná se o mechanicko – biologickou ČOV,  s anaerobním vyhníváním kalu. Kal je odvážen mimo území města do vzdálené kompostárny.

Součástí čistícího procesu je výroba bioplynu, který slouží k vytápění provozních budov a ohřevu kalu ve vyhnívacích nádržích a k výrobě el.energie v kogenerační jednotce pro potřeby vlastního čistírenského procesu.

Kvalita čištěných odp.vod vykazuje hodnoty, které jsou pod hranicí hodnot povolených současnými zákonnými předpisy.

Kanalizační síť umožňuje odvedení odpadních vod od cca 95 % obyvatelstva,

Celková délka kmenových kanalizačních sběračů a uličních stok města činí cca 71 km. Tento ucelený kanalizační systém má 8 odlehčovacích komor s přepadem do recipientu Opava a Zlatá Opavice.

 

V roce 2010 byla dokončena kanalizace v místní části Chomýž v délce 5,3 kilometru, která stála 58 milionů korun a zásadní rekonstrukcí.

Nově vybudována kanalizace v okrajových částech je již kanalizací oddílnou, tento trend bude i nadále pokračovat, a to proto, že není možné stávající kanalizační sběrače a ČOV dále hydraulicky přetěžovat srážkovými vodami..

 

V centrální části Krásných Louček je vybudována lokální ČOV, na kterou jsou svedeny OV z bytových domů. Jedná se o typovou čistírnu Biofluid E120.

Zbývající část území není důsledně odkanalizována. Likvidace OV z jednotlivých objektů obytné zástavby je zajištěna lokálně.