obchodní společnost města Krnova – Krnovské vodovody a kanalizace s.r.o., Maxima Gorkého 816/11, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov

najdete nás na facebooku

Plánované odstávky

oznámení o přerušení dodávek vody

Přehled odstávek vody

Hlášení odečtů

nahlaste nám stav vodoměru on-line

Nahlásit stav vodoměru

Dokumenty ke stažení

kanalizační řád, ceníky, osvědčení, atd.

Seznam dokumentů

Úřední hodiny

Pondělí: 8:00 – 12:00 hod.
13:00 – 16:00 hod.
Středa 8:00 – 12:00 hod.
13:00 – 16:00 hod.

Uzavření smlouvy o dodávce pitné vody a odvádění a čištění odpadní vody

při zřízení nového odběrného místa:

  • montáž nové vodovodní přípojky bude provedena na základě písemné objednávky na technickém úseku. Na základě osazení vodoměru a vyhotovení montážního listu montérem u nového odběrného místa a úhrady faktury za zhotovení vodovodní přípojky je odběratel povinen do 3 týdnů po osazení vodoměru si uzavřít smlouvu o dodávce pitné vody a odvádění a čištění odpadní vody v sídle společnosti KVaK– úsek fakturace V+S.

při změně odběratele:

  • při změně odběratele se dostaví původní odběratel (majitel nemovitosti) i nový odběratel (nový majitel) do sídla společnosti KVaK–  úsek fakturace V+S. Pro uzavření smlouvy je nezbytně nutné prokázat vlastnictví dané nemovitosti, doložit stav vodoměru ke dni přepisu a na nemovitosti nesmí být dlužná částka za naší společnost. Původní i nový majitel vyplní formulář k přepisu nemovitosti „Změna odběratele„ (viz. Dokumenty ke stažení). Smlouva na dodávku vody a odvádění odpadních vod, bude při předložení všech potřebných dokladů a uhrazení konečné faktury, původním odběratelem, bude ihned vyhotovena.
Přihlášení odběruZměna odběratele

Doklady k uzavření smlouvy

pro domácnosti:

  • platný doklad totožnosti a aktuální výpis z listu vlastnictví nebo jakýkoli jiný doklad prokazující vlastnictví dané nemovitosti (kupní  smlouva, darovací smlouva, dědické rozhodnutí aj.)

pro ostatní (obytné domy, firmy, společnosti):

  • aktuální výpis z listu vlastnictví nebo jakýkoli jiný doklad prokazující vlastnictví dané nemovitosti (kupní smlouva, darovací smlouva, aj.)
  • živnostenský list nebo výpis z obchodního rejstříku
  • osvědčení o registraci (v případě, že jste plátcem DPH)

Změna údajů

Při jakékoliv změně údajů, která má vliv na fakturaci či zasílání faktur a korespondence je nutné co nejdříve změnu oznámit (kolaudace, napojení na kanalizaci, změna bydliště, změna zasílací adresy aj.)

Změna údajů

Vodoměry – měření spotřeby vody

Vodné a stočné se účtuje na základě množství odebrané vody naměřené vodoměrem. Vodoměr je ve vlastnictví naší společnosti. Vodoměr je nutné chránit před mechanickým nebo tepelným poškozením.
Pokud dojde k poškození vodoměru  ze strany odběratele, fakturujeme odběrateli cenu vodoměru a zároveň náklady spojené s výměnou.

Pravidelnou cyklickou výměnu vodoměru provádí naše společnost dle platné ČSN, pokud není jiný důvod např. neregistrující nebo poškozený vodoměr, za přítomnosti odběratele. Ke každé výměně měřidla je vystaven montážní list.

Fakturace a hlášení odečtů:

Fakturace je prováděna tak intervalech 3 x ročně a to 2 x podle Vámi nahlášeného stavu na vodoměru ve stanoveném termínu (viz hlášení odečtů) 1x ročně probíhají fyzické odečty vodoměrů naším zaměstnancem a to v období září – prosinec každého roku.

V případě, že nám nebude z jakéhokoliv důvodu z Vaší strany odečet včas nahlášen, bude Vám účtována v tomto období průměrná spotřeba dodávané vody.

Zřízení on-line fakturace Hlášení odečtů on-line

Termíny nahlášení stavu pro odběrná místa:

Odečty se hlásí vždy v 1 týdnu v měsíci (viz harmonogram hlášení odečtů)

Při hlášení stavu je nutno nahlásit:

  • číslo odběru (uvedeno na faktuře hned za obdobím odečtu)
  • jméno a adresu
Harmonogram hlášení odečtů

Kdo má povinnost platit za odvádění srážkových vod?

Srážkové vody jsou odpadní vody z dešťových srážek ze střech a ostatních ploch, vypouštěné odběratelem do veřejné kanalizace.

V zákoně č. 274/2001 Sb – o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu je  uvedeno, že:

Povinnost platit za odvádění srážkových vod do kanalizace pro veřejnou potřebu se nevztahuje na plochy dálnic, silnic, místních komunikací a účelových komunikací veřejně přístupných, plochy drah celostátních a  regionálních včetně pevných zařízení potřebných pro přímé zajištění bezpečnosti a plynulosti drážní dopravy s výjimkou staveb, pozemků nebo jejich částí využívaných pro služby, které nesouvisí s činností provozovatele dráhy nebo drážního dopravce , zoologické zahrady a plochy nemovitostí určených k trvalému bydlení a na  domácnosti.